دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
معرفی

مشخصات فردی

نام : حسین   باخدا

پست الکترونیکی : bakhoda@srbiau.ac.ir

دانلود فایل رزومهدانلود فایل رزومه

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی : مهندسی کشاورزی- ماشینهای کشاورزی
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی : دانشگاه شیراز

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی ارشد : مکانیزاسیون کشاورزی
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی ارشد : دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : مکانیزاسیون کشاورزی
دانشگاه اخذ مدرک دکتری تخصصی : دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

سوابق اجرایی

  • معاون مجتمع آزمایشگاهی زکریای رازی


عضویت در جوامع علمی

·         عضو انجمن مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون ایران

·         عضو انجمن انرژی های خورشیدی ایران

·         عضو انجمن متخصصان محیط زیست

·         عضو انجمن مهندسی ایمنی ایرانیان

·         عضوجمعیت ایرانی پیشبرد ارتباط صنعت و دانشگاه

·         عضو انجمن مهندسی کشاورزی و بیولوژی آمریکا

·         عضو انجمن پویا شناسی سیستم  آمریکا

·         عضو سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعینحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : مکانیزاسیون کشاورزی

محل خدمت : دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی

مرتبه علمی : استادیار

پایه : 10

سمت اجرایی در دانشگاه : مدیرکل امور هیات علمی

نوع استخدام : قطعی

نوع همکاری : تمام وقت

تاریخ استخدام : 1385/10/19

حسین باخدا

حسین باخدا

محل خدمت:   دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی

مرتبه علمی : استادیار

^